k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

ELS EAPs RECONEIXEN LA SEVA FALTA DE FORMACIÓ, I QUE NO FAN LA DETECCIÓ

 
k
F
V