5. Qui pot realitzar la detecció?

 

Poden i haurien de realitzar-la tots els pares, els mestres, i professors, els assessors o orientadors escolars, i els Pediatres. Han de realitzar-la els pares. Per a això necessiten els qüestionaris (Seguidament els facilitem). L'ideal és que es realitzi per part del col·legi i al mateix temps per part dels pares, o bé per part del Pediatre i dels pares, i observar i comparar les respostes.

Amb freqüència els pares no s'atreveixen a realitzar la detecció per temor a no ser suficientment objectius. Aquest temor, en la gran majoria dels casos, és infundat.

L'any 1999 es va realitzar, a la comunitat autònoma de Madrid un ampli diagnòstic de les capacitats de nens i adolescents, en la qual van participar 33.000 nens de 65 col·legis. Aquesta interessantíssima actuació va ser dirigida pel doctor Esteban Sánchez Manzano, de la Universitat Complutense de Madrid amb el patrocini de la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid i del Ministeri d'Educació. Abans de realitzar els diagnòstics es va demanar als docents que, assessorats pels equips oficials d'assessorament o orientació psicopedagògica dels col·legis, indiquessin, al seu criteri sobre quins alumnes creien que podien ser superdotats. La mateixa pregunta es va formular als pares.

Realitzat el diagnòstic es va procedir a comprovar el grau d'encert o error. L'error dels mestres i professors, assessorats pels membres dels equips oficials d'assessorament psicopedagògic, o orientació educativa dels col·legis va ser del 94%; en canvi els pares van mostrar un nivell d'encert del 70%.

El Defensor del Menor de la Comunitat de Madrid, Pedro Núñez Morgades, sorprès per l'alt índex d'error dels docents i dels equips oficials d'assessorament psicopedagògic, va realitzar una altra recerca. El grau d'error va ser similar: el 97%.

La causa principal d'aquest altíssim error del sistema educatiu és deguda a la permanent confusió entre capacitat intel·lectual i rendiment escolar, tòpic que persisteix amb gran força en els docents, i entre els membres dels equips d'assessorament psicopedagògic o orientació educativa dels col·legis.

Davant l'error generalitzat és important assenyalar que, quan un mestre o professor desitja fer la detecció als seus alumnes i demana els qüestionaris i la informació bàsica per dur-la a terme amb encert, és que probablement es tracta d'un professor amb sensibilitat educativa, i que es troba al marge dels referits tòpics i errors conceptuals. En aquests casos el grau d'encert d'aquests docents sol ser similar al dels pares, i en determinades ocasions pot ser fins i tot superior.

 

 

 

k
k