k

10. Com utilitzar els qüestionaris de detecció?

 

Si la iniciativa de realitzar la detecció és d'un docent respecte als seus alumnes, o del Pediatre, és molt important que sol·liciti la col·laboració dels pares. Quan són els pares que desitgen realitzar la detecció dels seus fills, és important que sol·licitin i obtinguin la col·laboració del col·legi o del Pediatre.

El millor és realitzar la detecció conjuntament: pares i professors, o bé, pares i Pediatre..

Els qüestionaris que seguidament oferim són suficients per a això. D'una banda està el Qüestionari MEC (Ministeri d'Educació i Ciència) per a totes les edats, que ha de realitzar-se, per part del docent i els pares.

És per a tots els alumnes amb independència de la seva edat, (en aquest qüestionari hi ha preguntes relatives al desenvolupament del nen en els seus primers dies i mesos, que lògicament els docents no poden contestar. Els docents han de deixar en blanc aquests apartats i posar especial atenció a les respostes que ofereixin els pares). Quan a una pregunta no recordin la seva resposta és millor que es posi el signe d'interrogació, doncs cas de deixar en blanc la resposta s'interpretaria com si el nen no presentés aquella característica.

D'altra banda, està el qüestionari corresponent a la franja d'edat en què es trobin els nens i nenes (Qüestionaris de la Dra. Luz Pérez).

Cas que la iniciativa de la detecció parteixi del docent, haurà de respondre a tots dos qüestionaris respecte a cada alumne. Al mateix temps farà arribar als pares de cada alumne tots dos qüestionaris. És aconsellable acompanyar una carta explicant-los la importància de la detecció i traslladar-los aquestes pautes que exposem per obtenir unes respostes precises. (En el present escrit trobarà raons clares per traslladar-les als pares i obtenir la seva col·laboració).

Per als nens i nenes a partir del Cicle Mitjà de Primària és important realitzar els qüestionaris de detecció de les intel·ligències múltiples, així com els de detecció de les capacitats. Hi ha qüestionaris per als docents i qüestionaris per als pares.

Quan la iniciativa de la detecció parteix dels pares és interessant que demanin la col·laboració del col·legi especialment del tutor o tutora, per ser qui té millor coneixement de la perspectiva escolar del nena o nen. En els inicis de curs escolar el tutor o tutora del curs anterior pot ser la persona adequada.

És important explicar-los als pares que és important que contestin als qüestionaris, tots dos pares conjuntament, consensuant les puntuacions. En cas que no convisquin tots dos pares, o que un d'ells es trobi temporalment absent del domicili, és important fer-los arribar els qüestionaris a tots dos pares perquè puguin contestar separadament.

Després el Mestra o Professor, o el Pediatre estudiarà les respostes obtingudes pels pares i realitzarà la constatació o comparació amb les seves pròpies respostes. Pot ser de molta utilitat, i en determinats casos necessari un contacte personal pares - professors.

És molt important que el Mestra o Professor es reuneixi amb els pares d'aquells alumnes el resultat dels quals assenyali que el nen pot trobar-se en l'àmbit de les altes capacitats. (Les possibilitats d'encert dels qüestionaris de detecció són del 95%).

Acabada la detecció és necessari dirigir-se al centre de diagnòstic clínic complet que es trobin en la localitat, a la comarca província o illa i rebrà gratuïtament el resultat. Aquí trobarà les dades.

Els mestres i professors han de facilitar els resultats als pares, perquè, si ho desitgen, puguin seguir avançant fins a obtenir el diagnòstic clínic complet de les capacitats dels seus fills, i deduir d'ell les mesures educatives que els seus fills necessiten.

 

 

 

 

k