k
I N S T I T U T    C A T A L À    D ’ A L T E S     C A P A C I T A T S
info@altas-capacidades.net          telef: 93 285 02 59

EL PROGRAMA DE DISMINUCIÓ DE LA SINDROME DE DISINCRONIA

 
k

‹‹ Aquest concepte descrit per Terrasier (1993, 1994) té una disminució essencialment evolutiva i fa referència al desfasament que pot produir-se entre diferents nivells del desenvolupament, com, per exemple l'intel·lectual i l'emocional. La Disincronia és un fenomen habitual en tots els casos de precocitat (associada o no a la superdotación o al talent) i es manifesta en conductes o capacitats intel·lectuals pròpies d'alumnes de més edat en l'àmbit intel·lectual, contraposades a nivells de maduració i experiència normals per a l'edat del nen.

Aquesta situació pot generar en cert conflicte personal que pot conduir a inseguretat; també pot dificultar la plena integració amb els altres.

Els casos que s'observen mes els efectes de la Disincronia són, per aquest ordre, alumnes precoços, talents acadèmics, talents lògics i superdotats ››

Fins a aquí la definició que de Disincronia ofereix el Dr. Antoni Castelló de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Dra. Merçè Martínez de la Universitat de Barcelona en el seu llibre “ Alumnat excepcionalment dotat intel·lectualment" editat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Mes endavant, els autors ofereixen un major nivell de concreció en relació a aquests “ desajustaments entre el desenvolupament cognitiu i emocional ”, indicant que “ produïxen conflictes personals i falta de seguretat ”, i que “ són més intensos quan es produïxen les dues problemàtiques anteriors ” (avorriment en classe i dificultats de sociabilizació), afegint:

‹‹ Aquí és necessari puntualitzar que el desenvolupament emocional és independent del cognitiu, i pot aparèixer aquesta situació en qualsevol cas de excepcionalitat emocional, però sempre de manera individualitzada. Ara si que estem parlant de possibles patologies que hauran ser tractades per un especialista››.

L'Institut Català d'Altes Capacitats, mitjançant professionals clínics especialistes ofereix el tractament a la Síndrome de Disincronia.

El Diagnòstic Diferencial de la Síndrome de Disincronia –en tot cas– forma part del Diagnòstic de la Superdotació, a fi d'avaluar o descartar.

És important assenyalar que la Disincrona anteriorment descrita, conseqüència del desenvolupament neuropsicológic disarmónic asíncron, (Disincronia Interna), es potencia amb la Disincronia Escolar, en termes de Terrasier, que és la que li produeix el sistema educatiu quan no ofereix al nen d'alta capacitat el programa diferent amb els seus estils d'aprenentatge i ritmes distints que necessita.

Major informació de la Síndrome de Disincronia en el Capítol: ” De la Disincronia a la Síndrome de Difusió de la Identitat” , de la Ponència Internacional: “ Els Estils d'Aprenentatge dels alumnes Superdotats ” del Primer Congrés Internacional d'Estils d'Aprenentatge.

Clic aquí